Til sagsbehandler

Sigridsminde er et socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud, der drives som en almennyttig fond i henhold til Servicelovens § 66. stk. 1 nr. 6,  socialpædagogisk opholdssted og § 107, et midlertidigt botilbud til voksne.
Sigridsminde er godkendt af Socialtilsyn Øst til 6 pladser for unge i alderen 14-23 år.

Vi har ledige pladser.

Målgruppe

Vi modtager unge mellem 14 og 23 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger og adfærdsmæssige forstyrrelser.

Indsatsen er baseret på at være midlertidig, intensiv og målrettet med forløb på 3 måneder og op til ca. 2 år. Indsatsens formål er at udgøre en overgangsperiode i den unges liv, hvor der arbejdes målrettet med den unges problematikker og udfordringer, i forhold til at kunne tage del i en mere stabil og permanent bo- og beskæftigelsessituation.

Målgruppen

Den unge har ofte ikke været i skole/beskæftigelse længe. Kan isolere sig i hjemmet, eller befinde sig i sociale miljøer, der medvirker til forværring af deres tilstand. Den unge kan også være indlagt på psykiatrisk afdeling. Udviser overordnet massiv mistrivsel. 
Befinder sig kognitivt tæt på eller inden for normalområdet. Den unge behøver ikke at have en diagnose, men kan have:

• Personlighedsforstyrrelser, fx skizoid og borderline.
• Psykoser, skizofreni og bipolare lidelser.
• Spiseforstyrrelse, der er i behandling.
• Kan have sidediagnoser som angst, depression, belastningsreaktioner og ADHD – der er sekundært i forhold til det samlede sygdomsbillede.
• Har adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan vise sig som selvskadende adfærd, selvmordstrusler, affektlabilitet og brug af rusmidler, der anses at være en sekundær følge af de psykiske vanskeligheder (selvmedicinering).

Det er muligt at tilbyde støtte efter det fyldte 23. år i tilfælde, hvor der er opbygget en stærk tilknytning til stedet, og hvor det vurderes nødvendigt i forhold til den unges fortsatte trivsel og udvikling.

Vi modtager unge i aflastning, der befinder sig inden for målgruppen.

 

Misbrug

Vi kan modtage unge med misbrugsproblematikker, hvis de ved indskrivelsen er indstillet på at indgå i en aktiv behandling, og i øvrig passer til målgruppen. Misbruget skal antages at være sekundært og/eller opstået på baggrund af ubehandlet psykiske problematikker (selvmedicinering).

Vi modtager ikke unge med almindelig kendt udadreagerende adfærd.

Ved udadreagerende adfærd skal det kunne hånderes inden for rammen af Low Arousal og deeskaleringsmetoder.

Socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud

Behandlingsindsatsen på Sigridsminde er socialpsykiatrisk, hvor der tages afsæt i den hverdag og i de fællesskaber, den unge har svært ved at begå sig i, og i de færdigheder og forudsætninger de mangler for at kunne tage aktiv del i tilværelsen. Behandlingen er helhedsorienterede, og har til formål at virke og være til gavn for den ung i det daglige almindelige liv og i almene fællesskaber.
Derfor er behandlingen tilrettelagt, så den har direkte forbindelse til det liv, de fællesskaber og mennesker den unge er tilknyttet nu og forventes at være i fremtiden. Formålet er at den unge gennem deltagelse i hverdagslivet lærer nyt, skaber erfaringer og kompetencer, som åbner op for nye muligheder i ungdoms- og voksenlivet.

Behandlingsplan

Med udgangspunkt i handleplan fra anbringende myndighed og samtale med den unge, udarbejdes
en konkret individuel behandlingsplan, der tager højde for særlige problematikker/udfordringer og hvori formål, mål og handleanvisninger på behandlingsforløbet fremgår.
Behandlingsplanen er gennemgående i indsatsen og er implementeret i den daglige journalrapportering. Behandlingsplanen tages med på opfølgningsmøde med kommunen 3 måneder efter indskrivning, og derefter til halvårlige statusmøder.

Faglig behandlingstilgang

På Sigridsminde er den teoretiske tilgang anerkendende pædagogik, anerkendende samtaler og
social læringsteori.

Behandlingstilgangen er inddelt i tre kategorier: den nære relation – det sociale fællesskab – samfundsfællesskaber, der er inspireret af Axel Honneths(1998) tre sfære for anerkendelse.
Behandlingsindsatsen tager overvejende afsæt i arbejdet med nære relationer og sociale fællesskaber, da det særlig er en indsats her, målgruppen har brug for, i forhold til at kunne knytte an til andre og tage del i aktiviteter og fællesskaber.

 • Den nære relation – Her er det personalets faglige kvalitet at yde omsorg og være den
  rollemodel en ung med svag identitetsopfattelse, kan støtte sig til og spejle sig i.
 • Det sociale fællesskab – Her arbejdes konkret med den unges relation til andre, der omfatter:
  personale/andre unge/familie/netværk/venner/sociale medier/ og omverden.
 • Samfundsfællesskaber – Her arbejdes med at integrer den unge i nærmiljøet, der består af
  beskæftigelse og uddannelse og fritidsaktiviteter.

Se på siden faglige tilgange for uddybelse af de faglige tilgange.

Intern psykolog

I behandlingsforløbet er tilknyttet autoriseret psykolog, der står for at facilitere og praktisere gruppeforløb, familiesamtaler og samarbejdsmøder med afsæt i behandlingsplan mellem den unge og personale, samt at give supervision til personalet. Tilknyttet psykolog kan tilbyde kortere kliniske psykologsamtaler, hvis det giver mening i individuelle tilfælde, men er ansat til at yde en indsats, der tager afsæt i den daglige praksis og den unges daglige udfordringer og problemer med konkrete opgaver og deltagelse i fællesskaber.

Familiesamarbejde

Vi har særlig fokus på at samarbejde med familie/pårørende/nærmest netværk, der starter allerede ved indskrivelsen af den unge på Sigridsminde. Vi respekterer, hvis den unge på områder ikke ønsker pårørende involveret, men vi tilbyder at pårørende inddrages i den unges behandlingsplan, gennem deltagelse i månedlige familiemøder, hvor der tales om hvilke problematikker der arbejdes med, hvordan vi gør det, og hvordan forløbet udvikler sig.
Formålet er at indsatsen er gennemgående og fungerer ensartet i hverdagen, når den unge er på
hjemmebesøg og evt. senere skal hjemsendes eller ud i anden boform.

Vi samarbejder med eventuel støtteperson til den unges pårørende efter § 54.

Pårørende kan altid tage kontakt til os og komme på aftalt besøg hos den unge.
Vi vægter den uformelle kontakt til netværket højt, da det er med til at styrke relationen mellem den unge, pårørende og opholdet på Sigridsminde. Vi laver i løbet af året forskellige arrangementer, hvor vi inviterer forældre, søskende og evt. bedsteforældre til blandt andet adventsarrangement, sommerfest og påskefrokost.

Beskæftigelse og uddannelse

Beskæftigelse og uddannelse er en kerneopgave, hvor der arbejdes målrettet med, at den unge bliver en del af fællesskaber i og uden for huset. I behandlingen tages højde for deltagelse i nære fællesskaber, der videre har betydning for deltagelse uden for huset i uddannelses-, arbejd-, beskæftigelses- og fritidsfællesskaber.

Der arbejdes i forhold til at beskæftigelse og uddannelse tager højde for den unges motivation, ønsker, behov og forudsætninger for at kunne deltage.

Unge indskrevet på Sigridsminde har mulighed for at tilgå almenskoler fx med specialpædagogisk
støtte, men vil overvejende have brug for særlig tilrettelagte uddannelsesforløb som FGU og STU-forløb.
Vi støtter og hjælper den unge til at tage kontakt og besøge de skoler, der passer til den unge. Vi er behjælpelig med transport i starten, men som udgangspunkt skal den unge lære at tage offentlig transport til uddannelsesstedet.

Vi hjælper også den unge til at deltage i et afklaringsforløb (EUA).

Tværfagligt samarbejde

Den faglige indsats er helhedsorienteret, hvor vi samarbejder med anbringende kommune, pårørende, fagprofessionelle og nærmiljøet.

Vi har eksternt samarbejde med:
• Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Roskilde og
• Psykiatrien Øst, Distriktspsykiatrien.
• Almen praktiserende læge,
• UU-vejledning i Roskilde,
• STU- og FGUforløb i Lejre/Roskilde kommune.
• CAS- Center for Alkohol- og Stofafvænning.

Samarbejde med speciallæge og psykiatere vedrører både medicinsk behandling og samtale omkring deres ekspertvurdering af den unges psykiske tilstand, særlige udfordringer og forslag til måder at håndtere det på i en hverdagen. Når den unge indskrives under § 66 stk. 1 nr. 6 vil hun/han blive tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik – Roskilde og for unge over 18 år efter § 107, Psykiatrien Øst, Distriktspsykiatrien, Roskilde.

Rusmiddelbehandling

Sigridsminde tilbyder ikke behandling for afhængighed af rusmidler, men det er muligt at være indskrevet på Sigridsminde med et alkohol/stofmisbrug, hvis man aktivt deltager i behandling for dette.
Hvis den unge ikke allerede er tilknyttet behandling, samarbejder vi med Lejre kommune, der har indgået en samarbejdsaftale med Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) i Roskilde kommune.
CAS tilbyder forskellige typer alkoholbehandling – både individuelt og mindre grupper.

Vi bruger organisationerne Sind, Psykiatrifonden og PSYKINFO under region Sjælland.

Vi opfordrer unge til at bruge frivillige foreninger og væresteder i nærmiljøet, der på forskellige måder tilbyder hjælp, aktiviteter og samvær. I Roskilde findes blandt andet: Headspace, Ventilen, Gadespejlet, SIR 98, INSP!.

Kvalitetssikring og patientsikkerhed

Vi anvender auditforløb og kvalitetscirklen til at kvalitetssikre den pædagogiske indsats.

I det pædagogiske arbejde håndterer vi personlige data i et journalsystem, der sikrer persondata i overensstemmelse med persondataloven.

SIGRIDSMINDE

 • § 66. stk. 1 nr. 6, og § 107
  Fonden er etableret i henhold til Lov om Social Service § 66. stk. 1 nr. 6, social (pædagogisk opholdssted) og § 107 (midlertidigt botilbud til voksne).

 • Unge i alderen 14-18 år
  Sigridsminde er godkendt af Socialtilsyn Øst til 6 pladser for unge i alderen 14-18 år, med mulighed for at forlænge opholdet til det fyldte 23. år.

Sigridsminde